MORECO Tanácsadó Kft.

Pályázatok


A MORECO Tanácsadó Kft (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, Pf.: 88), mint a ProfiSoft Kft. „f.a.” (székhely: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 5. V/1a., adószám: 23501038-2-07) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.116/2018/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós alábbi vagyontárgyait:

1. proficonsulting.hu domain név

A vagyontárgy irányára: nettó 70.000, -Ft azaz hetvenezer forint

A pályázat benyújtása: A pályázatot írásban kell benyújtani a felszámoló MORECO Tanácsadó Kft. címére: 1277 Budapest, Pf. 88., 2019. október 25.-ig történő beérkezéssel.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötésig kell egyösszegben megfizetni a Moreco Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára.

A szerződéskötés: Az ajánlat elfogadását követő, 15 napon belül a kiíró által meghatározott időpontban és helyszínen.

Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemekkel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat kötelező tartalmi eleme:
- a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével megjelöli,
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, valamennyi pályázó esetén e-mail cím és telefonszám megjelölése,
- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 30 napos ajánlati kötöttséget vállal
- nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el,
Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A vagyonelemek értékesítésére a 2007. évi CXXVII törvény rendelkezései irányadók.

A Kiíró által meghatározott legalacsonyabb összegű ellenérték: irány ár 100%-a.


Hírek, aktualitások

A 114/2006. (V.12.) Kormányrendelet 4.§ (3) bekezdése alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint nyilvántartó szerv közzétette a 2014. február 15. napjától hatályos felszámolói névjegyzékbe került társaságok jegyzékét, melyen cégünk a 76. helyen szerepel.

Ezen időponttól a Törvényszékek kijelölése alapján felszámolói, vagyonfelügyelői, ideiglenes vagyonfelügyelői tevékenységet végzünk.

Tevékenységek

  • Végelszámolás, Felszámolás
  • Vagyonfelügyelet, Ideiglenes vagyonfelügyelet
  • Megvalósíthatósági és piaci tanulmányok készítése
  • Üzleti tervezés
  • Cégátvilágítás, cégérték megállapítása
  • Cash-flow és likviditás menedzsment
  • Projektfinanszírozási tanácsadás (Finanszírozási stratégiák, pénzügyi konstrukciók kidolgozása, Finanszírozás-közvetítés, Befektető-keresés)